"Wszechświat jest księgą napisaną w języku matematyki" GALILEUSZ

EGZAMIN GIMNAZJALNY

EGZAMIN GIMNAZJALNY - INFORMACJE OGÓLNE

Egzamin gimnazjalny, jak każdy poważny test, rządzi się swoimi prawami. Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała zestaw procedur, do których podczas egzaminów muszą dostosować się zarówno zdający, jak i egzaminatorzy.

Przesyłka zabezpieczona pieczęcią

Zanim arkusze egzaminacyjne trafią na ławki trzecioklasistów, muszą dotrzeć do szkoły w nienaruszonym stanie. Jeżeli zaistniałoby chociaż małe prawdopodobieństwo, że do arkuszy przed egzaminem miały dostęp osoby trzecie, dana część egzaminu mogłaby zostać unieważniona.

By uniknąć takiej sytuacji, przekazanie przesyłki z arkuszami odbywa się według określonego protokołu. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub któryś z jego członków, w obecności innego członka tego zespołu, odbiera przesyłkę z materiałami egzaminacyjnymi. Sprawdza, czy nie została ona naruszona. Bezpośrednio po odbiorze sprawdza też zgodność przesyłki z zapotrzebowaniem i wykazem zawartości. Następnie zabezpiecza materiały egzaminacyjne przed nieuprawnionym ujawnieniem.

Jeżeli arkusze dotarły do szkoły w nienaruszonym stanie, tuż przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący zespołu nadzorującego razem z przedstawicielem uczniów przenosi materiały egzaminacyjne do odpowiedniej sali.

Odpowiednia przestrzeń

Zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście. Powinni mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły. By upewnić się, że uczniowie będą podczas egzaminu pracować samodzielnie, zostaną usadzeni w ławkach pojedynczo. Ławki mają być szeroko rozstawione, by wyeliminować możliwość zerkania w odpowiedzi sąsiada.

Ściśle określony czas

Egzamin gimnazjalny we wszystkich szkołach zaczyna się o tej samej porze wyznaczonej przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Po rozdaniu zdającym zestawów egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie są wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej spóźnionego ucznia podejmuje przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, ale zdający kończy pracę z zestawem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy.

Każda z części egzaminu ma też wyznaczony czas trwania. Część humanistyczna z zakresu zagadnień z wiedzy o społeczeństwie i historii trwa 60 minut, moduł zawierający zagadnienia z języka polskiego - 90 minut. Części matematyczna i z przedmiotów przyrodniczych trwają odpowiednio 90 i 60 minut. Egzamin z nowożytnego języka obcego - niezależnie, czy uczeń zdaje go na poziomie podstawowym, czy rozszerzonym - trwa 60 minut. Czas trwania wszystkich części może zostać wydłużony dla ucznia z dysleksją lub innymi dysfunkcjami określonymi w rozporządzeniu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Co można mieć przy sobie na egzaminie?

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno używać kalkulatora. Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

EGZAMIN GIMNAZJALNY - CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

Część humanistyczna nowego egzaminu gimnazjalnego obejmuje zadania z zakresu języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie.

Część humanistyczną uczniowie zdają w pierwszy dzień egzaminu. W jej skład wchodzą zadania z zakresu języka polskiego, historii i wiedzy społeczeństwie. Całość trwa 150 minut.

Język Polski

Na egzaminie gimnazjalnym sprawdza się, w jakim stopniu uczeń spełnia wymagania z zakresu języka polskiego określone w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego (gimnazjum). Poszczególne zadania mogą - w myśl przyjętej w podstawie zasady kumulatywności - odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych (I i II - szkoła podstawowa).

Zadania na egzaminie mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą (wśród nich - formy użytkowe: podanie, życiorys, CV, list motywacyjny, dedykacja, list oficjalny, ogłoszenie lub zaproszenie; dłuższa wypowiedź pisemna: rozprawka, opowiadanie, charakterystyka, opis lub sprawozdanie).

Zadania mogą odnosić się do tekstów: literackich, popularnonaukowych, publicystycznych.

Sprawdzana też będzie znajomość utworów literackich lub dorobku autorów, których zgodnie z nową podstawą programową nie wolno pominąć w procesie kształcenia.

Historia i wiedza o społeczeństwie

Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają wyłącznie formę zamkniętą, są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi. Mogą występować pojedynczo lub w wiązkach tematycznych.

Mogą odwoływać się do różnych epok i różnorodnej tematyki, a także do zróżnicowanych materiałów źródłowych. Uczeń spotka w arkuszu egzaminacyjnym m.in. tabele, mapy i fotografie.

EGZAMIN GIMNAZJALNY - CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

Część matematyczno-przyrodnicza egzaminu gimnazjalnego uznawana jest za najtrudniejszą i zazwyczaj to właśnie z niej uczniowie uzyskują gorsze wyniki.

Część matematyczno-przyrodniczą uczniowie zdają w drugi dzień egzaminu. W jej skład wchodzą zadania z zakresu matematyki oraz z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Całość trwa 150 minut. Podobnie jak egzamin humanistyczny, również ta część ma na celu sprawdzenie, czy uczniowie opanowali umiejętności określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w nowej podstawie programowej.

Część I: matematyka

Zadania z matematyki mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. W porównaniu z dotychczasowym egzaminem gimnazjalnym w nowym zestawie egzaminacyjnym z matematyki mniej będzie zadań sprawdzających znajomość algorytmów i umiejętność posługiwania się nimi w typowych zastosowaniach, więcej natomiast - zadań sprawdzających rozumienie pojęć matematycznych oraz umiejętności dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunków.

Część II: przedmioty przyrodnicze

Zadania w części przyrodniczej tak jak w dotychczasowym egzaminie gimnazjalnym mogą sprawdzać wiadomości, np. znajomość faktów, symboli, terminów, wzorów, formuł, oraz opanowanie umiejętności prostych, np. wyszukiwania informacji, rozpoznawania typów obiektów, zjawisk i procesów. Więcej niż dotychczas będzie natomiast zadań sprawdzających opanowanie umiejętności złożonych, często ponadprzedmiotowych, takich jak rozumowanie wymagające krytycznego myślenia (m.in. na podstawie znajomości metodyki badań przyrodniczych), wykrywanie współzależności elementów lub procesów oraz związków przyczynowo-skutkowych i funkcjonalnych, stosowanie zintegrowanej wiedzy we własnych strategiach rozwiązywania problemów. Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają wyłącznie formę zamkniętą, są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi.


Źródła:

  • www.edulandia.pl
  • zdjęcia: Marcin Gorzawski

Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.